vinshop logo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
PRIVACY POLICY
Cập nhật ngày 29/12/2021
Last updated on 29/12/2021

 

I. Nguyên Tắc Chung:
General Principles
1. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần One Mount Distribution (gọi riêng là “OMD”); Công ty Cổ phần One Mount Group (gọi riêng là “OM”) (gọi chung là “Công Ty” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ (gọi chung là “Xử Lý”) và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng” hoặc “quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ: (i) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu (hoặc được phát triển/tài trợ) bởi Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động VinShop, website vinshop.vn, các website khác và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu và/hoặc quản lý, chi phối của Công Ty (“Kênh Tương Tác”); (ii) sử dụng dịch vụ xử lý dữ liệu và dịch vụ thông tin khác được OM và OMD cung cấp thông qua các nền tảng và Kênh Tương Tác khả dụng (“Dịch Vụ Chung”); (iii) đăng ký/mua bán/cung cấp/sử dụng các hàng hóa, dịch vụ, thông tin; hợp tác kinh doanh; hưởng các chính sách, ưu đãi, khuyến mại và/hoặc thực hiện các tương tác khác với OMD, OM và/hoặc các công ty con, công ty liên kết, công ty trong nhóm công ty của OM (“ES”) trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác ngoài OM/ES (“Dịch Vụ Riêng”) (mục (i), (ii), (iii)gọi chung là “Dịch Vụ”).
This privacy policy (“Privacy Policy”) describes how One Mount Distribution Joint Stock Company (“OMD”); One Mount Group Joint Stock Company(“OM”) (OMD and OM hereinafter referred to as “the Company” or “we”) collects, receives, compiles, stores, uses, processes, discloses, shares (“Process”) and keeps confidential the information of relevant organizations and individuals (“User” or “you”), including customers, agents, suppliers, partners, contractors and service providers who: (i) access, use customer interaction channels owned (or developed/sponsored) by the Company, including but not limited to: the VinShop mobile application, website vinshop.vn, other websites and groups on social networks (such as Facebook, Instagram, Twitter) owned, and/or managed, governed by the Company (“Interactive Channel”); (ii) use data processing and other information services provided by OM and OMD through the available platforms and Interactive Channels (“Joint Services”); (iii) register/sell and purchase/provide/use other goods, services and information; cooperate in business; enjoy policies, bonuses and promotions and/or conducting other activities with OMD, OM and/or its affiliates and subsidiaries, companies within the OM group of companies (“ES”) directly or indirectly through cooperation with third parties other than OM/ES (“Private Services”) (items (i), (ii), (iii) and (iv) are collectively referred to as "Services").
2. Chủ thể Xử Lý và bảo đảm an toàn Thông Tin Người Dùng và mối quan hệ: Data Processing Subject and securing the User Information and relationships
2.1. Dịch Vụ Tài Khoản là một trong các Dịch Vụ Chung, bao gồm nhưng không giới hạn tính năng tạo tài khoản trên hệ sinh thái của OM do chúng tôi cung cấp, cho phép khách hàng đăng nhập và sử dụng các tiện ích, tính năng trên các Kênh Tương Tác.
Account Service is one of the Joint Services, including but not limited to the feature of creating an account on the OM ecosystem provided by us, allowing customers to log in and use the utilities and features on the Interactive Channels.
2.2. Mọi Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ Chung sẽ được OMD và OM (với tư cách các bên đồng kiểm soát) cùng Xử Lý và bảo đảm an toàn theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Trong trường hợp OMD và OM chấm dứt quan hệ hợp tác cung cấp Dịch Vụ Chung, chấp thuận của Người Dùng đã được các bên thu thập theo Chính Sách Bảo Mật này đối với Thông Tin Người Dùng đã thu thập trước thời điểm chấm dứt vẫn giữ nguyên hiệu lực độc lập đối với từng Bên.
All the User Information arising out of and/or in connection with the Joint Services will be jointly Processed and secured by OMD and OM (acting as joint controllers) in accordance with this Privacy Policy. In the event that OMD and OM terminate their partnership to provide the Joint Services, the User's consent obtained by the parties with regard to the User Information collected prior to the termination date pursuant to this Privacy Policy shall remain in effect independently for each Party.
2.3. Đối với các Dịch Vụ khác sử dụng từ/cung cấp cho OMD hoặc ES, trực tiếp hoặc thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác ngoài OM (Dịch Vụ Riêng), mọi Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ Riêng sẽ được ES cung cấp/sử dụng Dịch Vụ Riêng đó Xử Lý và bảo đảm an toàn theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
For other Services which OMD or ES provides/uses, directly or through cooperation with third parties other than OM (Separate Services), any User Information arising out of and/or in connection with the Separate Services will be Processed and secured by ES providing/using the Separate Services in accordance with this Privacy Policy.
2.4. Việc OM và OMD Xử Lý và bảo đảm an toàn Thông Tin Người Dùng với tư cách các bên đồng kiểm soát trong từng trường hợp như quy định ở trên có nghĩa là OM và OMD sẽ cùng quyết định về mục đích và các biện pháp Xử Lý và đảm bảo an toàn Thông Tin Người Dùng phát sinh trong mỗi trường hợp đó theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này và theo thoả thuận của của OM với OMD:
That OM and OMD Process and secure the User Information as joint controllers in each case as set forth above means that OM and OMD will jointly decide on the purpose and measures for Processing and securing the User Information arising in each such case in accordance with this Privacy Policy and the agreement between OM and OMD.
Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có). Please read this Privacy Policy, the relevant terms and other conditions (if any) carefully.
3. Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.
Privacy Policy does not apply to any services, products, websites, or content that are offered by third parties or have their own privacy policy.
4. “Thông Tin Người Dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng và/hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định và/hoặc các thông tin khác để thực hiện các Dịch Vụ theo Chính Sách Bảo Mật này, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin đăng ký kinh doanh, CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, địa chỉ, định vị, hình ảnh cửa hàng và địa điểm kinh doanh của Người Dùng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được Công Ty thu thập khi cần thiết.
"User Information" means any information, data that can be used to identify the User and/or upon which the User is identified and/or other information for the implementation of the Services in accordance with this Privacy Policy, including but not limited to name, nationality, telephone number, payment card and bank details, personal preferences, email address, location, photo, business registration information, ID card/citizen identity card, date of birth, marital status, insurance information, transactional information, access history, customer journey, locations, position and images of the stores and business operation locations of the User. In addition, some information having sensitive nature such as race, health, religious beliefs, political views and biometric data may also be collected by the Company when necessary.
5. Người Dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công Ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Công Ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên ứng dụng VinShop và/hoặc website Vinshop.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh Tương Tác hoặc cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật đó.
The User has read, understood, and agreed with the content of Privacy Policy. From time to time, the Company may at its discretion amend, supplement, and/or update this Privacy Policy. The Company will post the amended, supplemented and/or updated Privacy Policy on VinShop application and/or website vinshop.vn. The User continually uses, accesses to any Interactive Channel, or supply/use of the Services constitutes the User's consent to the content of that amended, supplemented, and/or updated Privacy Policy.
6. Các khái niệm trong Chính Sách Bảo Mật này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.
The definitions in this Privacy Policy apply equally to the singular and plural forms of defined terms. The words "include" will be considered to be accompanied by the word "without limitation to".
7. Chính Sách Bảo Mật được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
Privacy Policy is made bilingual in Vietnamese and English, in the event of any discrepancy between Vietnamese version and English version, the Vietnamese version shall prevail.
8. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm các nội dung sau:
This Privacy Policy includes the following contents:


(a) Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập
User Information we collect
(b) Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
How we store and protect User Information
(c) Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng
How we use User Information
(d) Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
How we share User Information
(e) Truy cập và lựa chọn
Access and Choice
(f) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
Contacts, Notices, and Revisions
(g) Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
Additional Information for the EU

 

II. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập
User Information we collect
Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng cần thiết trong quá trình cung cấp/sử dụng Dịch Vụ cho/từ quý khách.
We collect necessary User Information during the course of providing/using Services to/from you.
Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:
The information we collect and the forms of collection are as follows:
1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.
Information you give us: We collect any information you provide us in relation to the Services.


(a) Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh Tương Tác, cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do Công Ty tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện Người Dùng, xác thực giao dịch; (iv) thông qua các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng bá, góp ý, khiếu nại, và/hoặc (v) thực hiện các khảo sát, điều tra,…
In the following cases, the information includes those used: (i) to conduct transactions, account registration, log in, interact with Interactive Channel, to provide/use Services; (ii) to participate in contests, games or events organized by the Company; (iii) to use biometric functions to identify the User and authenticate transactions; (iv) through calls for customer services, advertisement and promotion, suggestions and complaints; and/or (iv) to conduct surveys, investigations, etc.
(b) Người Dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
The User hereby understands and agrees that calls, messages and/or other communications from and/or to us will be stored in a form including but not limited to audio recordings, video recording, automatically or actively, to assist in processing requests, updating information systems, improving service quality and other lawful purposes.
(c) Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc cung cấp/sử dụng Dịch Vụ tương ứng. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
The User is responsible for ensuring that the information provided by the User is complete, accurate and up-to-date to ensure the interests of the User in accordance with the use/provide of the corresponding Service. The Company will not be held responsible in case the User provides inaccurate or incomplete information pursuant to the relevant terms of Service.
(d) Với những Người Dùng là cá nhân chưa đủ 15 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho Công Ty và Công Ty xử lý Thông Tin Người Dùng của mình; và người đồng ý và chấp thuận sẽ chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới chưa đủ 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. Công Ty có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Kênh Tương Tác hoặc cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng là cá nhân chưa đủ dưới 15 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
For individual Users under the age of duly 15, please ensure that you have the full consent and approval of parents or legal guardians to provide the User Information to the Company and the Company processes its User Information; and the person who agrees shall be bound by this Privacy Policy and are responsible for the behavior of the User under the age of duky 15 under their legal guardian. The Company reserves the right to refuse the User’s access to the Interactive Channel or provide related Services if there is evidence that the individual User whose age is under duly 15 has not obtained the above consent and approval from his/her parent or legal guardian.
(e) Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Công Ty và đối với việc Công Ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
In the event that the User provides the information of a third party, the User represents and warrants that the User has fully obtained such third party’s consent and approval for the User to provide information to Company and for the Company to use such information, which will be subject to the terms and conditions in this Privacy Policy.
(f) Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Công Ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (a) bí mật nhà nước, (b) bí mật kinh doanh; và (c) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
The User represents and warrants that the information that the User provides to the Company will not fall into any of the following types of information: (a) state secrets, (b) business secrets; and (c) any other information that the User is not permitted to provide in accordance with the laws or confidential agreements.
Việc cung cấp Thông Tin Người Dùng cho chúng tôi không phải là một yêu cầu của pháp luật, yêu cầu theo hợp đồng, hoặc một điều kiện để ký kết hợp đồng. Quý khách không bắt buộc phải cung cấp Thông Tin Người Dùng mà chúng tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho/sử dụng từ quý khách các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu mà Người Dùng có thể có được.
Providing User Information to us is not a requirement of law, or a contractual requirement, or a condition for entering into a contract/agreement. You are not required to provide the User Information we have requested. However, if you choose not to do so, in many cases we will not be able to provide you with our Services or respond to requests that a User may have.


2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.
Automatic Information: We automatically collect certain types of information when the User interacts with the Services.
Công Ty có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện và các tương tác khác trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp/sử dụng/mua bán dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng và khách hàng của Người Dùng thực hiện trên Kênh Tương Tác và tại địa điểm kinh doanh của Người Dùng (như chủng loại, đặc điểm, mã số, hình ảnh, giá bán, số lượng hàng hóa, dịch vụ được giao dịch và số lượng tồn kho, địa điểm, thời gian giao dịch, các chính sách hỗ trợ và khuyến mại áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đó), phương thức thanh toán của Người Dùng và khách hàng của Người Dùng (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người Dùng ghé thăm từ Kênh Tương Tác và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).
the Company reserves the right to collect information, data related to the activities performed by the User and to other interactions within the Services, including but not limited to information, data about providers/users service and good for the User, information of transactions performed by the User and your customer via Interactive Channels and business location of the User (such as type, specifications, code, images, price and quantity of sold of goods and services and inventory, supporting policies and promotions applied to such goods and services, location, time of transaction), payment method of the User and your customers (excluding important data of payment cards which includes detailed card number, CVV number and other verification numbers with the same legal validity), device information (such as IP address, operating system, browser type, hardware specifications, UDIDs, MEIDs, location, address of referring website (if any), pages visited by the User from Interactive Channel and mobile applications, number of visits, responses, file’s name, versions and advertising identities and other relevant information (if any)).
3. Thu thập và sử dụng Cookies
Collection and use of Cookies


(a) Công Ty, Nhóm OM (như định nghĩa tại Mục V.(d)) và các bên thứ ba mà Công Ty hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Kênh Tương Tác hoặc các kênh tương tác khác của Nhóm OM để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách hàng, cung cấp cho quý khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà Công Ty gửi, trên các Kênh Tương Tác, kênh tương tác khác của nhóm OM và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc cung cấp/sử dụng Dịch Vụ về Công Ty hoặc các đơn vị được Công Ty chỉ định. Cookies được thu thập cho các mục đích bao gồm:
The Company, OM Group (as defined in Section V(d) and the third parties with whom the Company partners may use automated methods, such as cookies, web beacons, advertising identifiers or other automated methods (collectively, "Cookies") relating to the use of the Interactive Channel or other interactive channels of OM Group to identify your browser or device, learn more about customer’s preferences, provide the customer with essential features and services; and for other additional purposes. Cookies may contain unique identifiers and are stored on the User's computer or mobile device, in emails sent by the Company, on Interactive Channel, other interactive channels of OM Group and in other locations. Cookies may transmit User Information and provide/use of the Services to the Company or other entities designated by the Company. Cookies are collected for the following purposes:


(i) Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng/cung cấp Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
Identifying you when you log in to use/provide the Services. This allows us to provide you with personalized recommendations, to display personalized content and to provide other customized features and services.
(ii) Lưu các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách.
Saving the options you have approved. This allows us to respect what you like and dislike, such as your language preferences and configuration.
(iii) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Conducting diagnosis and analysis to improve our services.
(iv) Ngăn chặn hành vi gian lận.
Preventing fraud.
(v) Cải thiện an ninh.
Improving security.
(vi) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
Providing content, including advertisements, relevant to your interests on our websites and third party websites.
(vii) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.
Measuring and analysing the quality of the Services.


(b) Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các Kênh Tương Tác.
Cookies allow you to take advantage of some of our essential features. For example, if you block or reject our Cookies, you will not be able to use certain products or services that require you to log in or you may have to manually adjust a number of options or select the language each time you access Interactive Channel again.
(c) Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng
Approved third parties may also set Cookies to collect User Information when you interact with the Services. These third parties often include search engines, measurement and analytics service providers, social networks and advertising companies. Third parties use Cookies in the content distribution process, including advertisements related to your interests, to measure the effectiveness of advertising and perform some services on our behalf. Third parties may associate the User Information they collect with other User Information they have about the User from other sources. We do not necessarily have access to or control of the Cookies they use.
(d) Công Ty có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng thu thập qua Cookies không mang tính nhận dạng cá nhân với Nhóm OM, các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.
The Company may share User Information collected via Cookies that are not personally identifiable with OM group, third parties, such as location data, advertising identifiers or general account identifiers (such as email addresses), to facilitate advertisements display.
(e) Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu quý khách tắt tất cả Cookies, cả chúng tôi, Nhóm OM, và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng, kênh và dịch vụ có thể không hoạt động.
You may manage your browser Cookies by adjusting the setting of your browser, blocking or deactivating Cookies, by clearing your browsing history and clearing the cache from your internet browser. You may also restrict our sharing of some of this User Information through your mobile device settings. If you disable all Cookies, neither the Company, OM Group nor any third party will be able to transfer Cookies to or from your browser. However, if you do this, you may have to manually adjust some options each time you revisit the Services and some features, channels, and services may not work.


4. Thu thập tại điểm: Chúng tôi tiến hành thu thập một số loại thông tin, hình ảnh tại điểm nhất định trong quá trình Người Dùng cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ.
Collection of offline Information: We collect certain offline information and images during the User’s use or provide of Services.
Chúng tôi có thể, tự mình hoặc thông qua các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, tiến hành thu thập các thông tin, hình ảnh về địa điểm kinh doanh và hoạt động kinh doanh của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở định vị vị trí địa điểm kinh doanh, đặc điểm giao thông, bài trí xung quanh địa điểm kinh doanh, biển hiệu, thiết kế, phương thức trang trí và bày biện của địa điểm kinh doanh, mật độ khách hàng, loại hàng hóa và dịch vụ được cung cấp và các thông tin, hình ảnh khác tại địa điểm của Người Dùng.
We may, by ourselves or by our partners, contractors and service providers, collect certain information and images on the business locations and activities of the User, including but not limited to GPS of the business locations, transportation traffic characteristics and external layout around business locations, signs, design, decoration and layout of business locations, customer density, types of goods and services to be provided and other onsite information and images.
5. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.
Information from other sources: We may collect User Information from other sources, including service providers, partners, referral programs, when the User adds information of third parties in surveys, investigations, promotions or similar forms and other publicly available sources. When we collect User Information from other sources, we ensure that such data is transmitted to us in compliance with applicable laws.

 

III. Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
How we store and protect User Information
1. Tại Công Ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công Ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công Ty theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này. Theo đó, hệ thống của OMD sẽ lưu trữ các Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ Riêng; hệ thống của OM sẽ lưu trữ tập trung các Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ Chung và Thông Tin Người Dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch Vụ Riêng của OMD (theo thỏa thuận về lưu trữ, nếu có).
At the Company, security is our highest priority. Our systems are designed to take into account the security and privacy of your information. All User Information is stored and kept confidential by the Company's system or service provider for the Company in accordance with the law and this Privacy Policy. Accordingly, OMD's system will store User Information arising from and/or in connection with the Private Service; OM's system will centrally store User Information arising from and/or in connection with the Joint Service and User Information arising out of and/or in connection with OMD's Private Service (under agreement on storage, if applicable).
2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Công Ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công Ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Công Ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.
When collecting and receiving data, the Company will exert its best endeavours to the permitted extent to store and protect the User Information on the server system and these User Information will be secured by firewall systems, access control measures, data encryption. The Company has appropriate technical and security measures to prevent as much as possible to the permitted extent the unauthorized access and use of User Information. The Company also regularly cooperates with security experts to update the latest information on network security to ensure the safety of User Information.
3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ đầy đủ và chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Công Ty hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh Tương Tác.
The information of your payment card issued by financial institutions is protected by us according to international standards with the principle that no important data of the payment card (card’s full and detailed number, CVV number and other verification numbers with the same legal validity) will be stored by our system. Your payment transaction is made via the system of an affiliated bank of the Company or a partner providing service through Interactive Channel.
4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công Ty, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
The User may not use any tools, programs or methods to illegally interfere with the system or alter the data structure of any Services, nor any other activities to spread, promote activities with the purpose of intervening, sabotaging or infiltrating the Company system's data, as well as activities violating Vietnamese laws. In case we detect a violation, we reserve the right to transfer information about the violation to the competent authorities in accordance with the law.
5. Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có, trừ trường hợp đăng ký/xác lập các giao dịch đặc thù theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người Dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người Dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người Dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.
You are responsible for protecting your account information and may not provide any information related to your account, password or authentication methods (eg, OTP) accessed on websites, applications, software, and other tools (if any), except for registering/concluding particular transactions in accordance with guidance of the Company at any given time. In case of recovery of your account password, you agree to actively choose and allow a third party whose phone number you have set up, to receive a one-time password (OTP). Accordingly, you agree to share your account information to such third party and are responsible for this sharing.
6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng/cung cấp Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo, các công ty thuộc Nhóm OM hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Công Ty. Do đó, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
We are not responsible for problems arising when you use/provide the Services from tools, interfaces other than the official websites, applications, software which are allowed to be used for the Services. In addition, the Services may contain links to and from services of partners’ networks, advertising companies, OM’s companies or their affiliates. Please be noted that each party will have its own privacy policy, and the storage, security and use of information provided to these parties is outside the Company’s control. Therefore, the Company will not assume any liability or responsibility for the storage, security and use of this information. Please check these parties' privacy, security or similar policies before sending any personal data to them.
7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng/cung cấp liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp/sử dụng Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Công Ty không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.
We store User Information to ensure that you are able to use/provide the Services continuously, and store it for as long as necessary to fulfill the Purpose, or as otherwise required by law (including for tax and accounting purposes), or to perform other work as notified to you in advance. The period of time we retain specific User Information varies depending on the Purpose. When the User Information is no longer needed for the provision/use of the Services or Purpose or the Company no longer has a business or legal purpose to retain User Information, we will take steps to prevent the access to or use of User Information for any purpose other than to comply with this Privacy Policy, or for the security, confidentiality, fraud detection and prevention purposes.
8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật này và được cho phép theo pháp luật liên quan.
User Information may be stored in, accessed from or transmitted to many countries, including Vietnam. When we transfer your User Information to other countries, we will ensure that such information is transferred in accordance with this Privacy Policy and is permitted under the relevant laws.


IV. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng
How we use User Information
1. Người Dùng tại đây đồng ý rằng Các Thông Tin Người Dùng được thu thập theo Chính Sách Bảo Mật này sẽ được đăng tải và được sử dụng theo chấp thuận của Người Dùng đối với chúng tôi cho các Mục Đích được nêu tại Mục 3 dưới đây.
The User hereby agrees that User Information to be collected in accordance with this Privacy Policies shall be published and otherwise used in accordance with the license User grants to us regarding the Purpose as mentioned in Section 3 below.
2. Chúng tôi không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp Thông Tin Người Dùng của Người Dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.
It is not our policy or practice to provide User Information to any other organization or company for their or any other third party’s direct marketing or any other purpose except for the cases stipulated in this Privacy Policies.
3. Chúng tôi và Nhóm OM sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:
We and the OM Group use your User Information to operate, provide and improve the Services, for our uses ("Purpose") including:


(a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:
Providing, personalizing, maintaining and improving its products and Services:


(i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, đề xuất các dịch vụ mà Người Dùng có thể cung cấp cho Công Ty, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia cung cấp/sử dụng Dịch Vụ;
To provide services/utilities to the User, suggest Service that the User might provide to the Company, introduce new products and services of the Company or partners based on the needs and preferences of the User during participating in providing/using the Services;
(ii) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
To create, administer and update the User’s accounts, verify the User's identity;
(iii) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
To manage, operate, provide and/or administer the User's usage and activities when you use the Services.
(iv) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
To confirm transactions and process payments;
(v) Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
To propose, acquire, provide or facilitate insurance or financial solutions;
(vi) Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
To enable features to personalize the User experience, such as interest identification, list of favorite apps and information of interest, suggesting the Services;
(vii) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
To perform internal operations necessary to provide services, including troubleshooting software failures and operational issues, conducting data analysis, testing and diagnosis, monitoring and analyzing the usage trends and activities;
(viii) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp/sử dụng Dịch Vụ;
To protect the security or integrity of the Service and any facilities or equipment used to provide the Services;
(ix) Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
To process and manage rewards, awards or incentives;
(x) Cho phép tương tác giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với Công Ty hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết; và
To enable interactions between Users, between Users and the Company or between Users and associated partners; and
(xi) Cho phép các đối tác của Công Ty quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.
To allow the Company partners to manage and allocate resources to provide services.


(b) Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:
Measuring, supporting and improving the Services:


(i) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và Công Ty, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
To communicate, support communication with Users, exchange between Users and the Company, and handle valid User requests;
(ii) Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
To investigate and locate areas of concern;
(iii) Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty;
To monitor and improve responses from the Company's customer support;
(iv) Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
To notify the steps taken to resolve customer support issues;
(v) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; và
To store, manage, provide for incident recovery or other similar purposes; and
(vi) Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.
To measure usage, analyze performance, find ways to improve and develop the Service.


(c) Nghiên cứu phát triển
Researching and developing


(i) Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng, phân tích thị trường, tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của Công Ty, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;
To carry out research, analysis, testing and development activities including but not limited to data analysis, surveys, product and service development and/or customer profiling, to analyze how Users conduct activities on the Company's platforms, do a market analysis, improve Services to enhance User experience, develop new features, products and services and facilitate financial and insurance solutions and simultaneously protect data, improve and enhance safety, security and confidentiality.


(d) Tiếp thị và quảng bá
Marketing and promotion


(ii) Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, Công Ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
To send to the User, by means in accordance with the laws, notices, updates, documents, advertising information, promotions, wishes, invitations, participation management and other documents relating to the Services, the Company and its sponsors, partners, sponsors and advertisers of products, services, events or promotions.
(iii) Công Ty có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.
The Company may contact for marketing purposes by post, phone call, short message service, online messaging service, text notification and email.
(iv) Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
You may cancel your subscription to marketing and promotional information by following the Company's instructions from time to time.


(e) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi điều khoản điều kiện hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
Compliance with legal obligations: We have a legal obligation to collect, use or store your User Information in certain circumstances, including when required, when consulted, recommended or required by legal advisors or any legal provisions, bylaws, documents or requests of the government or local or foreign authorities, at the request of competent authorities, including without limitation to the obligation to disclose information and reports in accordance with the law on sales promotion, record keeping, audit, investigation and settlement of complaints or disputes, and compliance with court order or legal requirements, documents or requests of the government or other regulations; enforcing Terms & Conditions or other agreements; and protect our rights or property in the event of a complaint or dispute.
(f) Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro:
Preventing fraud and abuse, risk management:


(i) Cho việc định danh và/hoặc xác minh Thông Tin Người Dùng;
For the identification and/or verification of User Information;
(ii) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
To detect, prevent fraudulent, sabotage activities against User's account, or tampering with the user's identity in the Services;
(iii) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng/cung cấp Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty và Người Dùng trong Dịch Vụ;
To prevent or investigate any fraud, illegal activity, misconduct or omission related to the use/supply of the Service or any other activity arising out of the relationship between the Company and the User in the Services;
(iv) Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Công Ty;
To identify deceit, fraud, misconduct or omission of partners and provide personal feedback to partners of the Company;
(v) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
To detect, prevent and prosecute crime; and
(vi) Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.
To use grading methods to assess and manage risk.


(g) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).
Other legal purposes that are consistent with the goals of the Service (if applicable)


4. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Tùy thuộc vào từng trường hợp, Chúng Tôi có thể dựa vào sự đồng ý của quý khách hoặc dựa trên thực tế là quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với quý khách, bảo vệ lợi ích quan trọng/trọng yếu của quý khách hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, có tính đến lợi ích, quyền và mong đợi của quý khách.
We use your User Information only when we have appropriate legal basis to do so. Depending on each case, we may rely on your consent or on the actual situation that the processing of your User Information is necessary to perform the contract with you, or to protect your or other’s essential/material interests, or to comply with the law. We may also process the User Information when we believe that it is for our or other’s legitimate interest, taking into account your interests, rights and expectations.
5. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.
For purposes of using User Information that are not mentioned above and/or that require your specific consent, we may obtain your consent to use User Information for such specific purpose when we contact you.


V. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
How we share User Information
1. Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho một bên khác. Chúng tôi và Nhóm OM chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.
User Information is an important part of our operations, and we do not sell User Information to others. We and OM Group only share User Information, to the extent necessary, as set out below, in accordance with this Privacy Policy. The parties who are sharing the access to User Information must commit to strictly comply with the provisions of law and related provisions in this Privacy Policy.


(a) Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
Complying at the request of the competent state authority, or as required by law;
(b) Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên Kênh Tương Tác;
Sharing User Information with other Users in the event that Users use interacting tools on the Interactive Channel;
(c) Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên các Kênh Tương Tác hoặc các hình thức khác. Ví dụ khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Công Ty hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Công Ty cung cấp, Người Dùng đồng thời cũng đồng ý rằng Công Ty có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Người Dùng cũng đồng ý rằng Thông Tin Người Dùng chia sẻ với đối tác Công Ty có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch Vụ được sử dụng bởi Người Dùng. Các đối tác của Công Ty bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của Công Ty hoặc ứng dụng của Công Ty tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính, hoặc các đối tác kinh doanh mà Công Ty hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;
Providing and sharing User Information with partners at the User's request or confirmation, including but not limited via means of electronic transaction on Interactive Channel or in writing. For example, when a User requests a service through a Company partner or uses a promotion offered by the Company partner, User hereby agrees that the Company may share the User's User Information with those partners. User also agrees that User Information shared with the Company’s partners may be transferred to the parties in relation to the Service used by User. The Company's partners include those integrated with the Company application or the application of the Company integrated with the system of partners, transportation, and financial service partners or business partners that the Company cooperates to provide, promotions, competitive services, or other special services;
(d) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Công Ty Cổ Phần One Mount Group (gọi chung là “Nhóm OM”) và các đối tác;
Exchanging, providing and sharing User Information with its subsidiaries, affiliates, companies within the corporate group model, branches and other related entities within the One Mount Group Joint Stock Company (collectively, "OM Group") and partners;
(e) Chúng tôi và Nhóm OM có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công Ty hoặc thay mặt Công Ty; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng; nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối các dịch vụ, hàng hóa, vật phẩm được cung cấp cho Người Dùng trong phạm vi Dịch Vụ
We and OM Group may provide User Information to suppliers, consultants, marketing partners, research companies and other service providers, or business partners. This includes but is not limited to: payment processing and support departments; anti-money laundering service; server providers, information technology service providers, cloud storage providers; advertising partners and advertising platform vendors; data analysis providers; research partners, including those conducting surveys or research projects cooperating with the Company or on behalf of the Company; insurance,financial and banking partners; manufacturers, suppliers and distributor of services, products and items to be provided to the User within the Services.
(f) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của Công Ty hoặc Nhóm OM: Công Ty hoặc Nhóm OM có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
Exchanging, providing, and sharing User Information with third parties who are the Company or OM Group 's advisers, experts, agents or service providers, subcontractors: the Company and OM Group may transfer User Information to advisors, experts and subcontractors to deploy the work, services suitable for the intended use;
(g) Cung cấp, chia sẻ, hiển thị một số Thông Tin Người Dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin địa điểm, thông tin liên lạc và hình ảnh cửa hàng, hàng hóa, dịch vụ của Người Dùng) đến khách hàng, đối tác của Công Ty và công ty Nhóm OM trên Ứng Dụng VinShop và các website, nền tảng khác của Công Ty và nhóm OM nhằm thực hiện các chương trình khuyến mại, hợp tác, trưng bày, truyền thông, giới thiệu và cung cấp sản phẩm/dịch vụ của Người Dùng, của Công Ty và các công ty thuộc Nhóm OM và cùng đối tác của họ; thực hiện các chương trình khác nhằm thúc đẩy, quảng bá hoạt động kinh doanh của Công Ty, các công ty thuộc nhóm OM và Người Dùng.
Providing, sharing and displaying certain User Information (including but not limited to the location, contact information and images of the stores and goods and services of the User) to the customers and partners of the Company and OM Group in VinShop application and other websites or platforms of the Company and of the OM Group to implement promotion, cooperation and display programs, programs for marketing, introducing and supplying products/services of the User, of the Company and other companies in OM Group and our partners; other programs to facilitate and promote the business of the Company, of companies in OM Group and of the User.
(h) Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản của Công Ty được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
Corporate transfer: In the course of business development, we may sell or buy other businesses or services. In such transactions, User Information is generally one of the transferred business assets but must still comply with the provisions of this Privacy Policy (or otherwise approved by the customer). In addition, in the event that the Company or most of the Company's assets are purchased by another company, the User Information will automatically become one of the transferred assets.
(i) Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
Disclosing accounts and User Information when we believe it is appropriate to comply with the law, to enforce or apply our other terms and agreements, or to protect the rights, property or security of the Company, Users, or any other person. The above tasks may include exchanging information with other companies and organizations to prevent and detect fraud and reduce risks.
(j) Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
Other than the foregoing, you will receive notice when User Information may be shared with third parties and you will have the right to refuse to share information.


VI. Truy cập và lựa chọn
Access and Choice
1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
You may view, update and delete certain information about your account and interactions with the Services. If you cannot access or update your information yourself, you can always contact us for assistance.
2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
You have several options regarding the collection and use of your User Information. Many Services include functionality that allows you to customize how your information is being used. You may choose not to provide certain information, but then you may not be able to take advantage of certain Services. Please follow the Company's instructions from time to time


(a) Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
Account information: If you want to add, update or delete information related to your account, please follow the Company's instructions from time to time. When you update or delete any information, we usually keep a copy of the previous version.
(b) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
Contact: If you do not want to receive promotional messages from us, please unsubscribe or adjust your communication preferences according to the Company's instructions from time to time. If you do not want to receive in-app notifications from us, please adjust your app or device notification settings.
(c) Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.
Advertisement: If you do not want to see interest-based advertising, please adjust accordingly pursuant to the Company's instructions from time to time.
(d) Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.
Browsers and devices: The Help feature on most browsers and devices will tell you how to prevent your browser or device from accepting new Cookies, how to notify your browser when you receive new Cookies or how to disable the Cookies function completely.


VII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
Contact information, notices and modifications
1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh Tương Tác thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công Ty có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật cập nhật trên Kênh Tương Tác liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
Our business activities are constantly changing and this Privacy Policy may also be amended. You should visit and check Interactive Channel regularly to update the latest changes. the Company reserves the right to amend, update or adjust the terms of this Privacy Policy at any time by publishing the updated Privacy Policy on the relevant Interactive Channel. By continuing to use the Services after any modification, update or modification of this Privacy Policy, the Users express its acceptance of such modification, update or modification.
2. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại Công Ty hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của VinShop 1800 646869 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected].
If you have any questions about information security at the Company or would like to contact our information control unit, please contact us and we will try to answer the question. You can also contact us at the hotline number of VinShop 1800 646869 or send an email to: [email protected].

 

VIII. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
Additional Information for the EU
Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về bảo mật thông tin và quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.
We provide additional information about the information security and privacy, the collection and use of User Information of our prospective and current customers located in the European Economic Area.
1. Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Người Dùng: Công ty Cổ phần One Mount Distribution (địa chỉ tại Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) và Công ty Cổ phần One Mount Group (địa chỉ tại Tầng 5, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các Thông Tin Người Dùng được thu thập hoặc xử lý theo Chính Sách Bảo Mật này.
Controller of Personal Information: One Mount Distribution Joint Stock Company (at 3rd Floor, T26 Office Building, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam) and One Mount Group Joint Stock Company (at5th floor T26 Office Building, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam) are the controller of the User Information collected or processed under this Privacy Policy
2. Xử lý: Chúng tôi xử lý Thông Tin Người Dùng của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
Processing: We process User Information on one or more of the following legal bases:

  • Cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ, để phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
   as necessary to enter into a contract with you or a legal entity you represent, to perform our contractual obligations, to provide/use the Services, to respond to requests from you, or to provide customer support;
  • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Chính Sách Bảo Mật này;
   Where we have a legitimate interest, as described in Section 2 of this Privacy Policy;
  • Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;
   As necessary to comply with relevant law and legal obligations;
  • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
   Respond to lawful requests and orders; or
  • Dựa trên sự chấp thuận của quý khách tại Chính Sách Bảo Mật này.
   With your consent in this Privacy Policy.


3. Quyền của quý khách: Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:
Your Rights: Subject to applicable law, you have the right to:

  • hỏi chúng tôi có đang nắm giữ Thông Tin Người Dùng về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao Thông Tin Người Dùng đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;
   ask whether we hold User Information about you and request copies of such User Information and information about how it is processed;
  • yêu cầu đính chính Thông Tin Người Dùng không chính xác;
   request that inaccurate User Information be corrected;
  • yêu cầu xóa Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
   request deletion of User Information that is no longer necessary for the purposes underlying the processing, of information processed based on consent which is withdrawn, or of information processed not in compliance with applicable legal requirements;
  • yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Thông Tin Người Dùng khi hoạt động xử lý không phù hợp;
   request us to restrict the processing of User Information where the processing is inappropriate;
  • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
   object to the processing of personal data;
  • yêu cầu luân chuyển Thông Tin Người Dùng mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý Thông Tin Người Dùng đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
   request portability of User Information that you have provided to us (which does not include information derived from the collected information), where the processing of such User Information is based on consent or a contract with you and is carried out by automated means; and
  • gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.
   lodge a complaint with the supervisory authority.


Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và quý khách là Người Dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách không phải là Người Dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục VII ở trên.
You can exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, objection, and data portability by contacting us. If you wish to do any of these things and you are our User, please contact us. If you are not our User, please contact us at the address under Section VII above.
Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông Tin Người Dùng của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.
When you consent to our processing your User Information for a specified purpose, you may withdraw your consent at any time, and we will stop any further processing of your data for that purpose.
4. Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu: Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Trong trường hợp việc chuyển thông tin được thực hiện theo Điều 46 của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của Liên Minh Châu Âu (GDPR), việc chuyển dữ liệu có thể được thực hiện theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt và quý khách có thể xem [mẫu] các thoả thuận đó tại các kênh đại chúng.
Transfers outside of the EU: When we transfer your User Information outside the EU we do so in accordance with the terms of this Privacy Policy and applicable data protection law. This may include the transfer of data pursuant to data transfer agreements that incorporate the Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission. In the event that the data transfer is made in accordance with Article 46 of the EU General Data Protection Regulation (GDPR), the data transfer may be made in accordance with data transfer agreements that include Article standard contractual clauses approved by the European Commission and you can view [samples] of such agreements on public channels.

Ứng dụng nâng tầm tạp hóa Việt

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
 • Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • 1800 646 869
 • GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
 • Điều khoản và điều kiện giao dịch
 • Chính sách đổi trả
 • Chính sách giải quyết khiếu nại
 • Chính sách giao hàng
 • Chính sách thanh toán và hoàn tiền
 • Quy chế hoạt động
 • Chính sách bảo mật và chia sẻ
vinshop logo

Copyright © by Vingroup, powered by One Mount Distribution. All rights reserved.

Quay lại đầu trang