vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

Tin tức khác


ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

CHƯƠNG TRÌNH TRƯNG BÀY SẢN PHẨM BIA VIỆT THÁNG 7,8 năm 2022

(Điều kiện điều khoản này “Điều Kiện Điều Khoản” được áp dụng cho các Đối Tác cung cấp Dịch Vụ cho Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution theo quy định chi tiết dưới đây)

1. Tên chương trình: Chương Trình Trưng Bày Sản Phẩm Bia Bia Việt

2. Đơn vị tổ chức: Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution

3. Địa điểm áp dụng: T. Bắc Giang và T. Nam Định

4. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 5/7/2022 đến hết ngày 10/9/2022

5. Đối tượng áp dụng: các Đối Tác có tài khoản trên Ứng dụng VinShop và đăng ký thành công tham gia Chương Trình để cung cấp Dịch Vụ cho Công Ty theo các quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này.

6. Giải thích thuật ngữ:

6.1. “Chương Trình”: là chương trình trưng bày do Công Ty (và/hoặc do Công Ty phối hợp với các đối tác của Công Ty) tổ chức, theo đó, các Đối Tác tham gia Chương Trình sẽ tiến hành cung cấp Dịch Vụ cho Công Ty để được nhận một khoản Phí Dịch Vụ do Công Ty quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này. 

6.2. “Công Ty”: là Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution và các Chi nhánh của Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution.

6.3. “Cửa Hàng”: là các cơ sở kinh doanh/cửa hàng tạp hóa được đặt tại một địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng và là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa, lưu trữ, trưng bày, giới thiệu hàng hóa.

6.4. “Đối Tác”: là các cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu/quyền sử dụng đối với Cửa Hàng phù hợp theo quy định pháp luật.

6.5. “Dịch Vụ”: là dịch vụ trưng bày các Vật Phẩm của Công Ty tại Cửa Hàng của Đối Tác theo các Điều Kiện Điều Khoản của Chương Trình này.

6.6. “Kỳ Trưng Bày”: là khoảng thời gian Đối Tác cần thực hiện trưng bày các Vật Phẩm tại Cửa Hàng để được nhận Phí Dịch Vụ.

6.7. “Phí Dịch Vụ”: là khoản phí, quà tặng mà Công Ty thanh toán/trả cho Đối Tác căn cứ theo kết quả cung cấp Dịch Vụ mà Đối Tác đã hoàn thành và cung cấp cho Công Ty trong Chương Trình. Phí Dịch Vụ có thể trả cho Đối Tác dưới hình thức chuyển khoản, trả bằng Voucher và/hoặc quà tặng hiện vật tùy theo từng Chương Trình cụ thể và được Công Ty quy định chi tiết tại Điều 7 của Điều Kiện Điều Khoản này.

6.8. “Báo Cáo Trưng Bày”: là báo cáo kết quả thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ của Đối Tác trong mỗi Kỳ Trưng Bày và là cơ sở để Công Ty thanh toán Phí Dịch Vụ.

6.9. “Phiếu mua hàng” hoặc “Voucher”: là phiếu mua hàng trả tiền trước để ghi nhận việc khách hàng đã mua một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, có kèm theo các điều kiện điều khoản sử dụng thể hiện trong phần thông tin Voucher. Voucher có hình thức dưới dạng dữ liệu điện tử (E-Voucher).

6.10. “Vật Phẩm”: là tất cả các các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được Công Ty chỉ định và được Đối Tác thực hiện trưng bày tại Cửa Hàng và/hoặc các bảng giới thiệu, biển hiệu, banner trưng bày về nhãn hiệu, thông tin các sản phẩm, dịch vụ do Công Ty kinh doanh, thiết kế, sản xuất và cung cấp cho Đối Tác để tiến hành việc trưng bày trong Chương Trình. Chi tiết thông tin về Vật Phẩm trưng bày được Công Ty chỉ định tại Điều 7 của Điều Kiện Điều Khoản này.

6.11. “Ứng dụng VinShop”: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử VinShop.

6.12. “Thông Báo Hoàn Thành Trưng Bày”: là thông báo xác nhận Đối Tác đã hoàn thành việc cung cấp Dịch Vụ trong Kỳ Trưng Bày và đáp ứng các điều kiện để được nhận Phí Dịch Vụ.

7. Nội dung Chương trình:

7.1. Phạm vi Dịch Vụ:

Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình, Đối Tác đồng ý trưng bày tại Cửa Hàng của Đối Tác các Vật Phẩm do Công Ty chỉ định đối với từng Kỳ Trưng Bày trong suốt Chương Trình.

7.2. Quy trình cung cấp Dịch Vụ:

7.2.1. Cách thức đăng ký tham gia Chương Trình:

Bước 1: Đối Tác đăng ký tham gia Chương Trình bằng việc nhấn chọn vào biểu tượng có chức năng Đăng ký trong Điều Kiện Điều Khoản này và/hoặc thông qua các đường dẫn liên kết/link/banner trên Ứng dụng VinShop.

Bước 2: Công Ty sẽ kiểm tra các điều kiện về khả năng cung cấp Dịch Vụ của Đối Tác theo các tiêu chí mà Công Ty quyết định tại từng thời điểm. Trong trường hợp Đối Tác đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tham gia Chương Trình, Công Ty sẽ gửi thông báo cho Đối Tác về việc Đối Tác đã đăng ký thành công để bắt đầu cung cấp Dịch Vụ (thông qua các kênh thông báo của Công Ty trên Ứng dụng VinShop).

Để làm rõ, việc hiển thị thông tin về Chương Trình trong mọi trường hợp không được xem là Công Ty đưa ra đề nghị giao kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ với Đối Tác. Khi đối tác đăng ký tham gia Chương Trình theo quy trình được hướng dẫn tại Bước 1, Đối Tác được xem là đưa ra lời đề nghị cung cấp Dịch Vụ cho Công Ty, và Công Ty, tùy theo quyết định của mình, có quyền xem xét việc chấp thuận hoặc từ chối việc tham gia Chương Trình của Đối Tác và không cần có sự chấp thuận từ phía Đối Tác.

7.2.2. Thời gian đăng ký tham gia Chương Trình: từ ngày 5/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022. 

Trong trường hợp Đối Tác không đăng ký tham gia chương trình theo quy định nêu trên, Công Ty có quyền từ chối thanh toán Phí Dịch Vụ cho Đối Tác.

7.2.3. Mua Vật Phẩm và trưng bày Vật Phẩm:

a. Vật Phẩm áp dụng tại Chương Trình:

 Bia Bia Việt lon 330ml thùng 12 lon được cung cấp trên Ứng dụng VinShop.

b. Yêu cầu về số lượng Vật Phẩm tối thiểu trong Chương Trình:

Từ ngày 5/7/2022 đến trước ngày 28/7/2022, Đối Tác cần đặt mua thành công tối thiểu 10 thùng Bia Bia Việt lon 330ml thùng 12 lon trên Ứng dụng VinShop (không bao gồm 10 thùng đầu tiên Đối Tác đã mua thành công kể từ thời điểm diễn ra Chương Trình theo chương trình Đơn hàng đầu tiên áp dụng với sản phẩm Bia Việt trên Ứng dụng VinShop) để tiến hành trưng bày trong Kỳ Trưng Bày. Nếu Đối Tác không đặt mua thành công tối thiểu số lượng Vật Phẩm (Thùng bia Bia Việt) nêu trên để cung cấp Dịch Vụ, Đối Tác sẽ không nhận được Phí Dịch Vụ của Chương Trình.

 • Đối Tác phải mua thành công số lượng Vật Phẩm trên Ứng dụng VinShop (Vật Phẩm được giao thành công tới Đối Tác) tối thiểu bằng với số Suất Trưng Bày mà Đối Tác đã đăng ký theo quy định tại Điểm (d) Điều 7.2.3 này. Trong trường hợp số lượng Vật Phẩm mà Đối Tác mua thành công thấp hơn số Suất Trưng Bày mà Đối Tác đăng ký, Đối Tác sẽ không nhận được bất kỳ khoản Phí Dịch Vụ của Chương Trình.
 • Lưu ý: Đối tác sẽ phải có sẵn số lượng Vật Phẩm tương ứng với số suất đã đăng ký trước ngày 28/7/2022, tương đương với việc đơn hàng phải được hoàn thành trước ngày 27/7/2022. Trong trường hợp Đối Tác không đáp ứng quy định về thời gian có sẵn Vật Phẩm nêu trên, Công Ty có quyền từ chối trả thưởng cho Đối Tác (trừ trường hợp có quy định khác bởi Công Ty tại từng thời điểm)

c. Kỳ Trưng Bày:

Bắt đầu từ ngày 5/7/2022 đến hết ngày 10/9/2022. Đối Tác có thể bắt đầu trưng bày và chụp ảnh báo cáo trưng bày ngay sau khi đăng ký trưng bày thành công.

d. Suất Trưng Bày:

Một (01) Suất Trưng Bày bao gồm 10 thùng Bia Bia Việt bao bì trúng thưởng lon 330ml thùng 12 lon. Đối Tác đăng ký tối thiểu một (01) Suất Trưng Bày và tối đa hai (02) Suất Trưng Bày, Số suất trưng bày tối đa cho từng khu vực được giới hạn như sau:

 • Nam Định: 391 suất 
 • Bắc Giang: 399 suất

e. Yêu cầu về việc trưng bày Vật Phẩm:

(i) Hình thức trưng bày:

 • Đối Tác cần trưng bày tối thiểu 10 thùng theo hình thức 03 mặt 01 lớp (xếp dọc), khối trưng bày phải đủ số thùng quy định và đúng Vật Phẩm quy định
 • Phải trưng bày Vật Phẩm tại vị trí trưng bày được Công Ty đánh giá là dễ tiếp cận với người mua hàng nhất, không bị che khuất bởi các vật phẩm, sản phẩm, hàng hóa khác tại Cửa Hàng (Tham khảo hình ảnh minh họa hướng dẫn tại mục 7.2.5 dưới đây).

(ii) Số lượng khối trưng bày: trưng bày tối thiểu 10 thùng và tối đa 20 thùng theo hình thức quy định. 

(iii) Thời gian trưng bày: Đối Tác trưng bày Vật Phẩm trong suốt Kỳ Trưng Bày.

7.2.4. Kiểm tra việc trưng bày Vật Phẩm:

Trong quá trình cửa hàng trưng bày, Công Ty hoặc một đối tác khác hợp tác với Công Ty do Công Ty chỉ định có quyền kiểm tra việc triển khai trưng bày Vật Phẩm tại Cửa Hàng. Công Ty, tùy theo quyết định của mình, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ cử nhân sự tới Cửa Hàng của Đối Tác để kiểm tra tình trạng thực hiện và các Vật Phẩm Công Ty. Việc kiểm tra sẽ không được thông báo trước và các Đối Tác không đạt điều kiện trưng bày tại Cửa Hàng trong thời điểm kiểm tra sẽ không nhận được Phí Dịch Vụ.

Lưu ý: trong trường hợp Đối Tác không phối hợp và/hoặc không cho phép Công Ty, đối tác khác do Công Ty chỉ định kiểm tra việc trưng bày Vật Phẩm của Đối Tác, Đối Tác sẽ không được nhận Phí Dịch Vụ.

7.2.5. Báo cáo kết quả trưng bày:

(i) Đối Tác có trách nhiệm hoàn thiện Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày bằng cách chụp ảnh các Vật Phẩm được trưng bày tại Cửa Hàng và gửi hình ảnh cho Công Ty thông qua Ứng dụng VinShop. Việc thực hiện Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày sẽ được chia thành 4 lần:
Lần 1: từ ngày 28/7/2022 đến ngày 30/7/2022
Lần 2: từ ngày 8/8/2022 đến ngày 10/8/2022
Lần 3: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 24/8/2022
Lần 4: từ ngày 8/9/2022 đến ngày 10/9/2022

(ii) Trong trường hợp Đối Tác đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp Dịch Vụ theo quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này và đã mua thành công số lượng Vật Phẩm tương ứng với số suất trưng bày đăng ký theo quy định của Chương Trình, Công Ty sẽ gửi Thông Báo Hoàn Thành Trưng Bày tới tài khoản của Đối Tác trên Ứng dụng VinShop về việc trả Phí Dịch Vụ (hoặc “trả thưởng” tùy theo cách đặt tên của Công Ty tại từng thời điểm).

(iii) Công Ty có quyền từ chối thanh toán Phí Dịch Vụ trong trường hợp Đối Tác không hoàn thiện và/hoặc hoàn thiện không đầy đủ Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày hoặc Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày của Đối Tác không đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của Công Ty và Điều Kiện Điều Khoản này.

(iv) Thời gian Công Ty thực hiện đánh giá Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày chia thành 4 đợt:
Lần 1: từ ngày 28/7/2022 đến ngày 2/8/2022
Lần 2: từ ngày 8/8/2022 đến ngày 12/8/2022
Lần 3: từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022
Lần 4: từ ngày 8/9/2022 đến ngày 12/9/2022

(v) Yêu cầu đối với các ảnh chụp trong Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày:

Các ảnh chụp việc trưng bày Vật Phẩm tại Cửa Hàng trong Chương Trình này được thực hiện bởi Đối Tác và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đối Tác cần thực hiện chụp ảnh để báo cáo trưng bày trong thời gian báo cáo nêu tại Điều 7.2.5 này. Công Ty không tiếp nhận hình ảnh báo cáo quá hạn hoặc không báo cáo thông qua Ứng dụng VinShop.
 • Thông tin hướng dẫn chi tiết được cập nhật trên Ứng dụng VinShop.
 • Số bộ ảnh báo cáo yêu cầu: 01 bộ bao gồm 02 ảnh: 01 ảnh chụp khối trưng bày và 01 ảnh chụp ra xa thể hiện vị trí của khối trưng bày trong cửa hàng, cụ thể như sau:
01 Ảnh chụp gần khối trưng bày 01 Ảnh thể hiện vị trí của khối trưng bày
 

 

 • Các thùng cần được sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt, các SKU giống nhau được đặt cạnh nhau, tránh xếp xen kẽ, lộn xộn các hương khác nhau

Trưng bày Bia Việt

 • Ảnh bao gồm khối trưng bày và khung cảnh xung quanh, thể hiện rõ vị trí của khối trưng bày trong cửa hàng.

Lưu ý: Ảnh trên mang tính chất minh họa, cửa hàng không bắt buộc phải trưng bày ở vị trí này

Trưng bày Bia Việt

Các trường hợp hình ảnh không được duyệt:

Lỗi trưng bày Hình ảnh minh họa
Trưng bày lộn xộn, không đúng quy cách Nước giặt
Vị trí đặt khối trưng bày không nhất quán, bất hợp lý (đặt ngay trước lối đi) Nước giặt
Không có ảnh thể hiện vị trí của khối trưng bày trong cửa hàng

(Ví dụ ảnh bên, khối trưng bày ở phía trước hay sâu trong cửa hàng? Có dễ lọt vào tầm mắt khách hàng không?)

Nước giặt
Hai ảnh giống nhau, không rõ vị trí của khối trưng bày (kệ đặt ở phía trước hay sâu bên trong cửa hàng?) Nước giặt
Không đủ hàng cho khối trưng bày / Không đúng số thùng trưng bày tối thiểu theo quy định (10 thùng) Nước giặt

7.3. Phí Dịch Vụ:

a) Phí Dịch Vụ sẽ được Công Ty trả cho Đối Tác theo Kỳ Trưng Bày căn cứ vào kết quả cung cấp Dịch Vụ của Đối Tác theo các yêu cầu được nêu tại Điều Kiện Điều Khoản này và theo đánh giá của Công Ty.

b) Sau khi Công Ty gửi Thông Báo Hoàn Thành Trưng Bày, Đối Tác sẽ được trả một khoản Phí Dịch Vụ là một (01) Voucher mua hàng trên Ứng dụng VinShop có giá trị 200.000 VNĐ cho một Suất trưng bày (tương đương 10 thùng). 

Mỗi Voucher chỉ áp dụng cho 01 đơn hàng mua sắm hàng hóa trên Ứng dụng VinShop với giá trị đơn hàng tối thiểu là 1,000,000đ

Lưu ý: Phiếu mua hàng được sử dụng để mua sắm các hàng hóa và sản phẩm bia Việt trên Ứng dụng VinShop (không bao gồm các sản phẩm bia khác) có giá trị 200.000 VNĐ (“Voucher 200.000 VNĐ”)

c) Voucher sẽ được gửi tới Đối Tác thông qua tài khoản của Đối Tác trên Ứng dụng VinShop muộn nhất là ngày 13/9/2022. Chi tiết thông tin về điều kiện sử dụng khác của Voucher Đối Tác xem tại thông tin được ghi nhận trong Voucher.

Lưu ý:

Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc các ưu đãi khác để chuyển trực tiếp Đối Tác. Mỗi Voucher có thông tin điều kiện áp dụng cụ thể, Đối Tác cần xem chi tiết thông tin Voucher để sử dụng.

Voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Đối Tác nhận được Voucher trên Ứng dụng VinShop.

8. Các quy định khác

a) Mỗi Đối Tác khi tham gia Chương Trình cần tuân thủ thời hạn trưng bày trong Kỳ Trưng Bày và không được thay đổi thông tin địa điểm Cửa Hàng trưng bày Vật Phẩm trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình. Trường hợp Đối Tác đơn phương chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ và/hoặc thay đổi thông tin địa điểm trưng bày đã đăng ký trước khi kết thúc Kỳ Trưng Bày, Đối Tác sẽ phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại mà Công Ty phải gánh chịu do hành vi vi phạm của Đối Tác. Theo đó, Công Ty có quyền từ chối thanh toán bất kỳ khoản Phí Dịch Vụ, khoản thưởng nào trong trường hợp Đối Tác vi phạm quy định nêu trên.

b) Khi đồng ý tham gia Chương trình, Đối Tác chấp nhận các công tác kiểm tra và nghiệm thu trưng bày trực tiếp tại cửa hàng được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất bởi Công Ty và/hoặc bởi một bên thứ ba khác do Công Ty chỉ định tại từng thời điểm. Theo đó, Đối Tác đảm bảo quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với Cửa Hàng để cung cấp Dịch Vụ ổn định cho Công Ty.

c) Đối Tác có trách nhiệm cung cấp các thông tin về Đối Tác và Cửa Hàng theo yêu cầu từ Công Ty để Công Ty thực hiện việc kiểm tra kết quả trưng bày Vật Phẩm của Đối Tác và/hoặc các công việc khác để xét duyệt, trả Phí Dịch Vụ cho Đối Tác bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về tên Đối Tác, tên Cửa Hàng, địa chỉ Cửa Hàng, số điện thoại liên hệ. Đối Tác cam đoan và bảo đảm sẽ cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho Công Ty và chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin này. Theo đó, Công Ty sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm, khiếu nại, khiếu kiện, thiệt hại do việc Đối Tác cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ.

d) Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình này, Đối Tác đồng ý và cho phép Công Ty được quyền cung cấp một phần hoặc toàn bộ các thông tin mà Đối Tác cung cấp cho Công Ty để cung cấp cho một bên thứ ba khác là đối tác của Công Ty để thực hiện việc kiểm tra kết quả cung cấp Dịch Vụ của Đối Tác và/hoặc cho các mục đích khác tùy theo quyết định của Công Ty.

e) Bằng quyết định của mình, Công Ty có quyền đơn phương chấm dứt Chương Trình, thỏa thuận với Đối Tác tùy từng thời điểm và không cần sự chấp thuận của Đối Tác. Theo đó, Công Ty sẽ thanh toán Phí Dịch Vụ cho Đối Tác căn cứ theo chất lượng và khối lượng Dịch Vụ mà Đối Tác đã hoàn thành (nhưng chưa được Công Ty thanh toán) trước thời điểm Chương Trình, thỏa thuận với Đối Tác bị chấm dứt.

f) Để biết thêm chi tiết về Chương trình, Đối Tác vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại diện VinShop đã làm việc trực tiếp với Đối Tác hoặc qua hotline CSKH 1800 646 869 | Email: [email protected].

g) Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình, Đối Tác cam đoan, bảo đảm và đồng ý rằng:

 • Đối Tác hiểu và đồng ý với tất cả các nội dung được quy định tại bản Điều Kiện Điều Khoản này và chính sách của các Chương Trình theo quy định tại các thể lệ được đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử, các ứng dụng của các Công Ty và/hoặc được gửi tới Đối Tác theo các hình thức mà Công Ty quyết định tại từng thời điểm.
 • Trừ khi được quy định khác đi, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) (đối với khoản Phí Dịch Vụ mà Đối Tác nhận được) sẽ do Đối Tác chịu trách nhiệm chi trả. Công Ty sẽ hỗ trợ thu và thay mặt đối tác thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật. Công Ty có quyền từ chối trả Phí Dịch Vụ trong trường hợp Đối Tác không đồng ý thanh toán khoản chi phí nộp thuế này.
 • Công Ty có quyền từ chối thanh toán và/hoặc thu hồi khoản Phí Dịch Vụ và các khoản thu nhập khác mà Công Ty phải trả cho Đối Tác nêu tại Chương Trình này nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo đánh giá của Công Ty.
 • Tùy từng thời điểm, Công Ty bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào tại Điều Kiện Điều Khoản này bằng việc cập nhật các nội dung thay đổi trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các trang thông tin khác của Công Ty mà không cần có sự chấp thuận trước của Đối Tác. Đối Tác có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thay đổi nêu trên. Mọi quyết định của Công Ty liên quan đến Chương Trình, dữ liệu, kết quả cung cấp Dịch Vụ là cuối cùng, chính thức.

Bằng việc vào biểu tượng “Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện” dưới đây, Đối Tác chấp thuận toàn bộ nội dung của bản Điều Kiện Điều Khoản nêu trên cùng các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bởi Công Ty tại từng thời điểm.


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 07/2024

Thể lệ


09/07/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang